40 Sheep St, Stratford-upon-Avon

CV37 6EE Stratford On Avon